بررسي وقف اموال دانشگاه آزاد در دستور كار شوراي عالي قرار گرفت