ازغدي: امام(ره) لبخند دشمنان را به معناي انحراف از مسير انقلاب مي‌دانست