میرحسین موسوی و حسنی مبارک همپیمانان مهم اسرائیل بودند