رييس رژيم اشغالگر قدس: ما ضد رهبري کنوني ايران هستيم