نامه دانشجويان متحصن در برابر وزارت خارجه خطاب به رييس‌جمهور