وعده تامین اجتماعی به ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری به بیمه شدگان